Doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm Xã hội sẽ không được khấu trừ thuế.

Ngày 28/10/2014, Công văn 7040 được ban hành bởi Cục Thuế TPHCM nội dung thông báo về việc đôn đốc các DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình về việc nộp BHXH và kinh phí công đoàn (KPCĐ) đúng với thời hạn quy định. Theo đó, việc DN không đóng hoặc tránh đóng […]