Trang chủ » HỖ TRỢ HỌC VIÊN:

HỖ TRỢ HỌC VIÊN:

NHỮNG LƯU Ý CỦA KẾ TOÁN TRONG THÁNG 1

1. Nộp thuế môn bài trước ngày 30/1 2. Kiểm tra năm trước có tăng giảm vốn hay thêm các chi nhánh địa điểm kinh doanh mới hay không để lập lại tờ khai thuế môn bài. 3.  Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12 nếu kỳ kê khai theo tháng hạn 20/1 4. Nộp […]

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

– Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với các doanh nghiệp (thông thường là các công ty) được quy định trong Luật thuế TNDN. – Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%. – Thuế suất thuế TNDN đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai […]

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN CÓ PHẢI LÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN CÓ PHẢI LÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG

Hợp đồng cộng tác viên là gì? Cộng tác viên là cá nhân làm việc theo chế độ cộng tác với một tổ chức và không thuộc biên chế của tổ chức đó. Cộng tác viên được trả thù lao theo từng công việc hoàn thành, hoặc theo tiến độ thực hiện công việc. Trên […]

QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI KÝ HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI KÝ HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Đối với hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2005. Như vậy, trong trường hợp này, bên cung ứng dịch vụ (cộng tác viên) sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều 523 bộ luật này. Bên […]

KHẤU HAO TÀI SẢN LÀ NHÀ VỪA SỬ DỤNG VỪA BÁN

KHẤU HAO TÀI SẢN LÀ NHÀ VỪA SỬ DỤNG VỪA BÁN

Ngày 12/04/2017, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này quy định, đối với […]

NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 Chương, 27 Điều, 02 Phụ […]

MỨC TIỀN LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

MỨC TIỀN LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

  Theo thông báo của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh từ 17/05/2018, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN được quy định như sau: Tiền lương do Nhà nước quy định 1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước […]

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Theo thông báo của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh từ 17/05/2018, thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau: Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 26% mức tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%. Tổng mức đóng 26% […]

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

  Theo thông báo của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh từ 17/05/2018, thì đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau: 1.Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: 1.1. Người làm việc theo HĐLĐ […]

NGUYÊN TẮC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

NGUYÊN TẮC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành 12/09/2018, có hiệu lực thi hành từ 01/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp […]


Paste your AdWords Remarketing code here