PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 41/2018/NĐ-CP

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Nghị Định  41/2018/NĐ-CP được ban hành, thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Theo Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính bị xử phạt như sau:

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
 3. b) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
 6. b) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.
 7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 8. a) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
 9. b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 10. c) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
 11. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 12. a) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 13. b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 14. c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.