NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2018

Theo Luật Việc Làm số 38/2013/QH13, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp sau:

1) Tìm được việc làm;

2) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

3) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

4) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

5) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

6) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện như quy định của Luật này.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.