ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

Theo Luật Việc Làm số 38/2013/QH13, Người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn/ Hợp đồng lao động xác định thời hạn/ Hợp đồng lao động theo mùa vụ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng đầu tiên/ Hợp đồng lao động theo công việc nhất định đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng đầu tiên thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động. (Có quyết định của công ty/doanh nghiệp làm việc)
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với Người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn/ Hợp đồng lao động xác định thời hạn mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với Người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động theo mùa vụ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng/ Hợp đồng lao động theo công việc nhất định đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động rõ lý do.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.