CÁC BÚT TOÁN SAU QUYẾT TOÁN KẾ TOÁN CẦN NHỚ

1. Thuế GTGT Truy thu thêm:

NỢ TK 4211 : Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

CÓ TK 333311: Thuế GTGT Phải nộp

Khi nộp thuế:

NỢ TK 33311 :

CÓ TK 111, 112:

2. Thuế TNDN Truy thu thêm:

NỢ TK 4211 : Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

CÓ TK 3334: Thuế TNDN Phải nộp

Khi nộp thuế:

NỢ TK 3334 :

CÓ TK 111, 112:

3. Thuế TNCN Truy thu thêm:

+ Trường hợp khấu trừ vào lương của người lao động kỳ này:

NỢ TK 334 : Phải trả người lao động

CÓ TK 3335: Thuế TNCN Phải nộp

+ Trường hợp công ty trả:

NỢ TK 4211 : Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

CÓ TK 3335: Thuế TNCN Phải nộp

Khi nộp thuế:

NỢ TK 3335 :

CÓ TK 111, 112:

4. Hạch toán tiền phạt:

NỢ TK 811 :

CÓ TK 3339:

Khi nộp phạt:

NỢ TK 3339 :

CÓ TK 111, 112: