Thông báo về việc học lại đối với các học viên không vượt qua bài test cuối khoá

KIMI TRAINING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2012/TB-KIMI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: học lại đối với các học viên không vượt qua bài test cuối khoá

TP HCM, ngày 1 tháng 1 năm 2012

Kính gửi: Học viên của KIMI TRAINING;

Các đối tác truyền thông, quảng cáo, tuyển sinh của KIMI TRAINING;

Căn cứ Nội quy Công ty CP Đào tạo nghề Thực tế KIMI;

Căn cứ Kế hoạch khai giảng và đào tạo kế toán của KIMI TRAINING;

Căn cứ Quy định về việc học bù số buổi học viên nghỉ do công việc đột suất;

Xét đề xuất của các giảng viên trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào các khoá;

Ban quản lý KIMI TRAINING thông báo:

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, KIMI TRAINING áp dụng quy định về học lại như sau:

Điều 1: Các học viên vượt qua kỳ thi cuối khoá sẽ đủ điều kiện học lớp kế tiếp.

Điều 2: Học viên đã học tại KIMI TRAINING nếu không vượt qua kỳ thi cuối khoá sẽ được bố trí lịch học lại theo các trường hợp tại điều 3.

Điều 3:

  1. Học viên đi học đầy đủ hoặc vắng mặt không quá 15% các buổi học nhưng không vượt qua kỳ thi cuối khoá sẽ được bố trí lịch học lại miễn phí. Trường hợp học viên bỏ buổi học do bận thì phải liên hệ với Lễ tân để được sắp lịch học bù buổi học đó trước ngày thi cuối khoá. Nếu học viên không hoàn thành buổi học bù trước khi dự thi thì coi như vắng mặt.
  2. Đối với học viên vắng mặt từ trên 15 đến 40% số buổi học và không vượt qua kỳ thi cuối khoá sẽ được bố trí học lại có thu phí. Mức thu áp dụng là 50% học phí của toàn khoá (không áp dụng các chương trình khuyến mãi).
  3. Học viên có thể làm Đơn xin bảo lưu / chuyển lớp sang các khoá sau nếu công việc quá bận rộn và phải nộp cho Lễ tân. Đơn xin bảo lưu nói trên phải được gửi cho Lễ tân sau không quá 3 buổi học vắng mặt, nếu không sẽ được xử lý theo điều 3, khoản b.
  4. Các đề suất hoặc thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ với Lễ tân để được hướng dẫn cụ thể.

Điều 4: Các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện và thông báo này cho học viên.