Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (phần 4)

Tại phần 4 này sẽ giúp các bạn rà soát – phát hiện hàng loạt sai sót mà các kế toán hay mắc phải dẫn đến bị sai và bị xử phạt nên cần phải hiểu rõ, sửa sai và xử lý trước khi lập BCTC và QT thuế cuối năm 2014 ở các tình huống. Sai sót trong khấu trừ thuế GTGT trong thanh toán liên quan đến tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng không đăng ký theo quy định của PL thuế GTGT 2014 và PL quản lý thuế 2014:

quyet-toan-thue

a/ Đối với tổ chức kinh doanh (các DNKD)?

b/ Đối với tổ chức không kinh doanh (các CQHCSN)?

c/ Đối với hộ cá thể (cá nhân có đăng ký KD)?

d/ Đối với cá nhân kinh doanh (không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)?

+ Doanh thu <100.000.000 đ/năm

+ Doanh thu >= 100.000.000 đ/1năm

e/ Đối với cá nhân không kinh doanh, hộ gia đình?

  • Trả lời cho các câu hỏi trên (từ “a” đến “e”) như sau:

– Tại Điều “8”, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế thì: “ Với mỗi người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của Người nộp thuế (NNT) mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013”.

– Tại Điều “2”, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định về người nộp thuế thì: “ Người Nộp thuế (NNT) quy định tại Nghị định này bao gồm: 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế thu theo quy định của pháp luật…”

– Tại Khoản “3” Điều “15” Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

“Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”,

f/ Đối với tài khoản vay của bên mua sử dụng để thanh toán có phải đăng ký với CQ thuế quản lý mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Trả lời:

Theo điểm “b” Khoản “6” Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 Sửa đổi bổ sung TT 219/2013/TT-BTC:

“ Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành….”

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (phần 1)

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (phần 2)

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (phần 3)