Những câu hỏi về thủ tục kê khai thuế

Chào các bạn!

Nhiều người e ngại vì phải làm việc với cán bộ thuế. Lý do vì họ còn bị nhiều vướng mắc, sai sót khi kê khai thuế, quyết toán thuế.

Hướng dẫn nộp thuế Môn bài

1. Thời hạn nộp thuế

– Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch. – Cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế. – Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. – Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

2. Nơi nộp thuế – Kho bạc Nhà nước hoặc – Cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các đơn vị trực thuộc đóng trên cùng địa phương cấp tỉnh. – Các đơn vị trực thuộc, đóng trên địa phương cấp tỉnh khác với đơn vị chính thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở. – Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

3. Cách xác định ngày đã nộp thuế Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày: 1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng xác nhận trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản. 2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế xác nhận việc thu tiền trên chứng từ thu thuế bằng tiền mặt.

4. Thủ tục nộp thuế – Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. – Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định. Thủ tục kê khai, nộp thuế GTGT với cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế

1. Kê khai thuế:

– Cơ sở kinh doanh tự tính và kê khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu tờ khai do Bộ Tài Chính ban hành.

– CSKD không phải gửi các bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế là ngày 25 của tháng tiếp theo. Ngày nộp tờ khai được xác định là ngày bưu điện đóng dấu gửi đi (đối với trường hợp gửi tờ khai qua bưu điện) hoặc là ngày cơ sở kinh doanh nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế.

2. Kê khai điều chỉnh:

– Sau khi đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế, nếu cơ sở kinh doanh có sự sai sót, nhầm lẫn về số liệu đã kê khai, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế như sau:

+ Nếu còn trong thời hạn kê khai theo quy định thì CSKD lập và nộp tờ khai thay thế cho tờ khai đã gửi cơ quan thuế.

+ Nếu quá thời hạn quy định thì kê khai điều chỉnh tại các dòng kê khai điều chỉnh của kỳ phát hiện sai sót (Cơ sở kinh doanh phải gửi kèm theo bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT)

– Cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm không phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế, nhưng hàng tháng, CSKD phải rà soát hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán của tháng trước để kịp thời phát hiện những khoản thuế còn để sót chưa kê khai hoặc số thuế nộp chưa đúng với số thuế phải nộp để kịp thời kê khai điều chỉnh, bổ sung vào tờ khai của tháng tiếp theo.

3. Nộp thuế:

– Hàng tháng, cơ sở kinh doanh nộp tiền thuế GTGT vào ngân sách nhà nước theo số đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất không quá thời hạn nộp tờ khai thuế của tháng kê khai (ngày 25 của tháng tiếp theo). Đối với những CSKD nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng ký nhận trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; đối với CSKD nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế.

4. Kê khai, nộp thuế trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản chuyển đổi sở hữu, giao, bán khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước:

– Cơ sở kinh doanh (CSKD) phải thực hiện kê khai số thuế phát sinh đến thời điểm CSKD thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

– CSKD phải nộp tờ khai thuế và nộp hết số thuế GTGT còn thiếu vào ngân sách nhà nước chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao, bán , khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp có số thuế nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết, cơ sở kinh doanh sẽ được cơ quan thuế hoàn trả theo các quy định hiện hành.

Nếu tạm ngừng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT không?

Trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế năm đúng theo các qui định về thời gian và thủ tục kê khai, quyết toán thuế. Những số liệu nào không phát sinh thì phải ghi rõ là số 0, không được để trống hoặc gạch chéo . . . Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phải lập và nộp cho cơ quan thuế các bảng kê hoá đơn đầu vào, đầu ra khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng; trong đó ghi rő “không phát sinh”.

Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 4 (thuế GTGT của HHDV mua vào) và chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT được khấu trừ) là như nhau. Vậy chỉ cần chỉ tiêu 4 và không ghi chỉ tiêu 5 được không?

Thông thường thì giá trị của chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 bằng nhau. Nhưng không phải thuế GTGT đầu vào nào cũng được khấu trừ (trường hợp đơn vị có sản xuất mặt hàng không chịu thuế GTGT), cho nên có một số trường hợp chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 có giá trị khác nhau. Vì vây, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu thống nhất, chỉ tiêu nào không phát sinh thì vẫn phải ghi rõ số 0 (số không), và không được để trống bất kỳ chỉ tiêu nào. Nếu chỉ tiêu 5 được để trống, xem như doanh nghiệp tự xác định không có số khấu trừ thuế đầu vào; và số thuế GTGT phát sinh phải nộp trong kỳ sẽ bằng chỉ tiêu 2 (thuế GTGT HHDV bán ra) trừ cho chỉ tiêu 5 (số 0).

Chỉ tiêu 6 = Chỉ tiêu 2 – chỉ tiêu 5

Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) ghi số âm hay số dương ?

Thông thường thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ kê khai phải được ghi bằng số dương.

Trong trường hợp đặc biệt, chỉ tiêu này chỉ được thể hiện dưới dạng số âm khi doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm lại số được khấu trừ của kỳ trước đă kê khai nhầm và số điều chỉnh giảm đó vượt quá số thuế được khấu trừ phát sinh trong kỳ.

Sau khi kê khai và đă nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT của tháng nào đó cho cơ quan thuế, doanh nghiệp mới phát hiện có nhầm lẫn trong tờ khai thuế, thủ tục điều chỉnh ra sao đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn giúp?

Nói chung là mọi sai sót do kỹ thuật tính toán, ghi chép thể hiện trên tờ khai thuế GTGT nếu không vi phạm về chính sách thuế thì đều có thể thực hiện điều chỉnh lại sau đó. Tuy nhiên, vì phải đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật thuế và những nguyên tắc ghi bộ thuế nên tuỳ theo thời điểm điều chỉnh số liệu mà DN và cơ quan thuế phải thực hiện những thủ tục khác nhau như sau:

1. Còn trong thời hạn nộp thuế của kỳ kê khai, ví dụ trước ngày 20/9/2008 đối với tờ khai thuế tháng 8/2008:

– Nếu chỉ sai sót một vài chỉ tiêu trên tờ khai: DN có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại với viên chức quản lý thuế để xác định lại những chỉ tiêu cần thay đổi. Viên chức quản lý sẽ lập phiếu chỉnh sửa tờ khai qua điện thoại và chuyển về bộ phận xử lý tờ khai thuế trước hạn nộp thuế. Số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ là số đã được điều chỉnh.

– Nếu số liệu phức tạp cần phải diễn giải, giải thích thêm cho rõ thì DN phải cử ngay người đến cơ quan thuế để cùng lập biên bản chỉnh sửa tờ khai thuế. Viên chức quản lý sẽ chuyển biên bản này đến bộ phận xử lý tờ khai thuế trước hạn nộp thuế. Số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ là số đă được điều chỉnh.

2. Đã quá hạn nộp thuế nhưng còn trong niên độ tài chính: DN phải nộp đủ số thuế đã kê khai và tờ khai thuế GTGT của kỳ thuế đó không còn được điều chỉnh nữa, việc điều chỉnh số liệu sẽ được thực hiện trong những kỳ thuế sau đó cùng niên độ. Doanh nghiệp phải lập văn thư đề nghị điều chỉnh, giải trình lý do, gửi đến cơ quan thuế, và đính kèm những chứng từ có liên quan. Viên chức quản lý thuế sẽ thụ lý, xem xét và đối chiếu với các bảng kê, xác định tính hợp lệ của số liệu và sau đó lập phiếu đề nghị bổ sung số ghi bộ trình lãnh đạo cơ quan thuế duyệt. Thời gian điều chỉnh không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ của DN.

3. Sang niên độ tài chính sau (ví dụ đến tháng 2/2009 mới phát hiện có sai sót khi kê khai trong tờ khai tháng 9/2008): Vì đã đến thời kỳ quyết toán thuế hàng năm, nên DN phải thực hiện điều chỉnh bằng cách kê khai đầy đủ và chính xác trong tờ khai quyết toán thuế năm để gửi đến cơ quan thuế, đính kèm phần diễn giải lý do chênh lệch và bảng kê những chứng từ có liên quan.

Sau khi kê khai dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nếu cần điều chỉnh lại thì phải làm những thủ tục gì?
Đối với các sắc thuế nộp theo kế hoạch dự kiến như thuế TNDN, thu sử dụng vốn NSNN, tiền thuê mặt đất … được nộp theo từng quí hoặc 6 tháng một lần: Ngay sau khi kê khai và trước kỳ nộp đầu tiên, nếu phát hiện kê khai nhầm, đối tượng nộp thuế có thể thực hiện điều chỉnh tờ khai qua điện thoại.Trong trường hợp đă kê khai từ đầu năm, nhưng sau đó nhận thấy số thực hiện thực tế có thể sẽ sai biệt lớn (nhiều hơn hoặc ít hơn) so với dự kiến ban đầu, đối tượng nộp thuế có thể lập văn thư đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh số liệu đă dự kiến. Thời hạn chậm nhất để điều chỉnh là ngày 30/6 của năm đó.

Doanh nghiệp chúng tôi chỉ có vài nhân viên có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cao, thì có được xét miễn kê khai thuế hàng tháng không ?

Kể từ kỳ thanh toán lương hoặc thù lao cho người lao động có phát sinh trường hợp phải khấu lưu thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế thu nhập của những người có thu nhập cao với cơ quan thuế. Hàng tháng, doanh nghiệp phải thực hiện khấu lưu khi thanh toán và thực hiện kê khai, nộp thuế thuế theo qui định. Trong một kỳ thuế, nếu không phát sinh thu khấu lưu, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế và ghi rõ không phát sinh.

Kimi Training (st)

Thông tin Khóa học Kế toán Thuế nhé

Thông tin khóa học học kế toán Tổng hợp nhé