MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Các bạn kế toán có bao giờ thắc mắc báo cáo tài chính dùng để làm gì, hay mục đích của báo cáo tài chính cung cấp những gì?

Tại điều 97 “Mục đích của báo cáo tài chính” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC có quy định:

Thứ nhất: “Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

  1. Tài sản;
  2. Nợ phải trả;
  3. Vốn chủ sở hữu;
  4. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
  5. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
  6. Các luồng tiền.

Thứ 2: Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Kế toán Kimi: "Thành thạo để tiết kiệm thời gian"

Kế toán Kimi: “Thành thạo để tiết kiệm thời gian”

Để tự tin làm Báo cáo tài chính cuối năm mời các bạn tham gia Khóa học Kế toán tổng hợp tại Kế toán Kimi. Khóa học sẽ giúp các bạn Hạch toán vững các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp dựa trên chứng từ thực tế. Khóa học hướng dẫn các bạn thực hành thiết lập sổ sách kế toán bằng tay và bằng phần mền kế toán, lên Báo cáo tài chính cuối kỳ.