Làm KHBS tăng thuế GTGT còn được khấu trừ

Kế toán Kimi xin chia sẻ với các bạn cách làm tờ khai bổ sung khi có sai sót trong kê khai báo cáo thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết. Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp người học “thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua các khóa học kế toán tổng hợp, kê khai báo cáo thuế và thuế chuyên sâu tại Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty Cổ phần phát triển Đào tạo Kimi vào quý 4/2015 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT quý 01/2015 làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng, do khai nhầm 1 hóa đơn bán ra khai 2 lần trị giá 200 triệu đồng và VAT tương ứng 20 triệu đồng thì Công ty Kimi không phải nộp số tiền thuế 20 triệu đồng, đồng thời “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Hồ sơ Công ty Kimi nộp cho cơ quan thuế:

– Tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 đã điều chỉnh làm tăng thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT quý 01/2015;

Tại tờ khai thuế quý 4:

“Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” chỉ tiêu 38.

Video hướng dẫn: