HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông Tư 200/2014/TT-BTC để thay thể Quyết định số 15 và thông tư sửa đổi bổ sung đi kèm. Qua đó Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15 cũng sẽ thay đổi kể từ 9 năm trước được ban hành và thực hiện.

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ban hành nhằm sửa chữa những điểm chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế và cũng như với tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 sẽ thay đổi chỉnh sửa như file đính kèm ban dưới.

Với sự hội nhập kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế Bộ tài chính đã ban hành 2 thông tư quan trọng là thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 để hướng dẫn chế độ kế toán thay thế Quyết đinh 15 và thông tư 202/2014/TT-BTC để hướng dẫn thay thế quyết định 48.

Các bạn có thể tài Danh mục tài khoản theo Thông Tư 200 ở file dưới đây.

Download: Bảng Hệ thống tài khoản năm 2015 (theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

HE-THONG-TAI-KHOAN

Hình chụp một phần của Bảng hệ thống tài khoản