Đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam thuận lợi hơn từ tháng 12 năm 2014.

Nghị định 78 (78/2009/NĐ-CP) của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định 97 (97/2014/NĐ-CP) ban hành ngày 17/10/2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. Nghị định 97 quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, người dân có thể đăng ký để được cấp hộ chiếu Việt Nam.
Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A định cư ở nước Pháp chưa mất quốc tịch Việt Nam nhưng không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, nếu có yêu cầu thì đăng ký với CQ đại diển của Việt Nam tại Pháp. Sau đó theo trình tự, thủ tục quy định anh A sẽ được xác định có quốc tịch Việt Nam và được cấp hộ chiếu Việt Nam. (Nguyễn Văn A là người yêu cầu xác định quốc tịch).
Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam tại Pháp (cơ quan đại diện), nơi người yêu cầu xác định quốc tịch đang thường trú, thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu xác định quốc tịch va cấp hộ chiếu Việt Nam.