Công ty có thay đổi tài khoản ngân hàng (Mẫu 08-MST)

Theo quy định tại Điều “8”, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế thì:

“ Với mỗi người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của Người nộp thuế mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013”.

Và tại Điều “2”, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định về người nộp thuế thì: “ Người Nộp thuế quy định tại Nghị định này bao gồm: 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế thu theo quy định của pháp luật…”

Cũng tại Khoản “3” Điều “15” TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định: “Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”,

Mẫu 08-MST cần gửi đến cơ quan thuế trong vòng 10 kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng kèm theo tờ giấy mở tài khoản của ngân hàng.

08-MST