CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP

A. Bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Mức đóng:

– Người lao động đóng 1%, Doanh nghiệp đóng 1%, Nhà nước hỗ trợ 1%.

bao hiem TN

  1. Điều kiện hưởng:

+ Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.v

+ Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

+Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ.

+ Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  1. Quyền lợi:

+ Mức trợ cấp thất nghiệp = 60% mức tiền lương bình quân nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

+ Thời gian đóng từ: 12 tháng đến 36 tháng : hưởng 3 tháng. Sau đó cứ thêm 12 tháng tham gia BHTN sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp. Tuy nhiên NLĐ được hưởng tối đa không quá 12 tháng.

+ Nếu NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm sẽ ngưng hưởng trợ cấp và không được hưởng số tháng còn lại chưa được hưởng. Tuy nhiên thời gian tham gia BHTN chưa được hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo.

B. Lương Hưu.

+ Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, đối với nam là đủ 60 tuồi, nữ đủ 55 tuổi.

+ Mức lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ hưởng lương hưu X với lương bình quân đóng BH. Tỷ lệ 15 năm đầu = 45%, mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; nhưng tỷ lệ này tối đa chỉ 75%.

C. Trợ cấp BHXH 1 lần.

+ Đối tượng là những người không đủ điều kiện hưởng lương Hưu ( Đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng đến dưới 20 năm ) và lãnh trợ cấp phải chờ 1 năm sau khi nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH.

+ Mỗi năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1,5 lương tháng bình quân.

+ Nếu < 3 tháng thì sẽ qui về không.

3 tháng ≤ < 7 tháng : hưởng 1/2 tháng

7 tháng ≤ < 12 tháng : hưởng 1 tháng.