Chào các bạn Kimi!

Tại khoản 1 điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy bao gồm:

  1. Tên loại hóa đơn: Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…
  2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn (VD: 01GTKT3/001) và ký hiệu hóa đơn (Ví dụ: GH/15P) .
  3. Tên liên hóa đơn.

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định.

  1. Số thứ tự hóa đơn: bao gồm 7 chữ số (trong một ký hiệu hóa đơn) VD: 0000001
  2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
  4. Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
  5. Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
  6. Tên tổ chức nhận in hóa đơn.( trên hóa đơn phải có tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn)
  7. Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Xem thêm:

CÁC NỘI DUNG KHÔNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH THEO TT39/2014/TT-BTC