Văn bản thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013

Kimi xin giới thiệu với các bạn những văn bản liên quan tới thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013

I. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT có hiệu lực năm 2013

1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008

Tải luật thuế 2008 tại liên kết này

2. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008

Tải Nghị định 123 tại liên kết này

3. Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Tải Nghị định 121 tại liên kết này
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

4. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012

Thông tư này thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02.06.2009 của Bộ Tài chính. Bãi bỏ việc tạm hoàn 90% thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu quy định tại Thông tư số 94/2010/TT-BTC.

5. Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 ( Có hiệu lực từ 01/07/2013)

Tải thông tư 65 tại liên kết này

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

II. Các chính sách ưu đãi thuế GTGT năm 2013

1. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn gia hạn thuế GTGT

Tải thông tư 16 tại liên kết này

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ