Tag archive for ‘thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013’

Hạch toán Kế toán khi bị truy thu thêm thuế qua kiểm tra quyết toán thuế

Trường hợp sau khi cán bộ cơ quan thuế xuống kiểm tra doanh nghiệp và phát hiện ra những khoản do doanh nghiệp hạch toán bị thiếu hoặc không chính xác theo quy định của pháp luật về thuế, dẫn tới ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Vì thế cách hạch toán như thế […]

THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chào các bạn Kimi! Theo hướng dẫn tại Thông Tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có quy định về khung thời gian trích khấu hao tối thiểu và tối đa của các loại tài sản cố định. Trước khi […]


Paste your AdWords Remarketing code here