Những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản từ ngày 01/01/2016

Từ ngày 01/01/2016 thì đối tượng hưởng chế độ thai sản là lao động nữ bao gồm:

“- Người làm việc theo HĐLĐ không xác đinh thời hạn, HĐLĐ xác đinh thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
– Cán bộ, công chức, viên chức.
– Công nhân quốc phòng, công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
– Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.”

che-do-thai-san