Những điểm mới trong Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Doanh nghiệp cần biết.

thong-tu

Những điểm mới trong Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

  1. Về thủ tục và trình tự tuyển lao động:

+  Phải thông báo công khai việc tuyển lao động thông qua một trong các hình thức: Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng địa diện nơi tuyển lao động hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin địa chúng.

+ Người lao động đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu 04 ban hành kèm theo thông tư này.

+ Người lao động có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển thì phải yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.

  1. Về  báo cáo sử dụng lao động:

+  Người sử dụng lao động phải khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động theo mẫu 05 bàn hành kèm theo thông tư này.

+  Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động  theo mẫu 07 bàn hành kèm theo thông tư này.

  1. Về lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động.

+ Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động

+ Người sử dụng lao động có quyền chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản như: Họ tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ CMND của NLĐ,trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ kỹ năng nghề, vị trí làm việc, loại hợp đồng lao động …

Thông tư này thay thế các Thông tư: 06/1998/TT-BLĐTBXH, 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP và Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH.