Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ngày 25/12, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17963/BTC-TCT hướng dẫn kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp theo quy định mới.

Theo quy định tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP, thuế GTGT khi tính bằng phương pháp trực tiếp sẽ áp dụng theo công thức: [Tỷ lệ %] x [Doanh thu].

Doanh thu trong công thức là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm cả thuế GTGT, các khoản phụ thu, phụ phí.

Trường hợp cơ sở thực hiện kinh doanh nhiều ngành nghề có tỷ lệ thuế khác nhau thì phải xác định được doanh thu của từng nhóm tỷ lệ, nếu không xác định được sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất.

Về việc lựa chọn tỷ lệ % khi tính thuế, các cơ sở sẽ căn cứ theo danh mục tại điều 2 của công văn này để xác định.

Công văn này sẽ được thực hiện từ 1/1/2014. Download tại đây: Cong van 17963