ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP (Phần 2/2)

Chào các bạn của Kế Toán Kimi!

Ngày 17/06/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

II. Đối tượng áp dụng

III. Hướng dẫn ưu đãi về thuế nhập khẩu, về thuê sử dụng đất phi nông nghiệp

IV. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật thuế TNDN) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN.

Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngoại trừ các dự án đầu tư mới  đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN quy định tại Luật thuế TNDN.  

2. Dự án đầu tư mới tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II: khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) là địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất là địa bàn kinh tế xã hội khó khăn) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.

Trước: theo Dự án mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN thực hiện theo Dự án mục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN.

3. Ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mới vào địa bàn quy định tại khoản 55 phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) là địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất là địa bàn kinh tế xã hội khó khăn)

3.1. Đối với các dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế TNDN. (không áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn).

3.2. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất (trừ khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại khoản 1, khoản 2 nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

4. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KHCN), tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP:

a) Doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

b) Doanh nghiệp KHCN đáp ứng điều kiện về doanh thu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

c) Tổ chức khoa học và công nghệ có dự án đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC tương ứng với điều kiện về lĩnh vực, địa bàn của từng dự án cụ thể.

5. Đối với dự án đầu tư mới SX hàng hóa chịu thuế TTĐB:

a) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng: Được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 1 (trừ lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN), khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 Thông tư 83/2016/TT-BTC.

b) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế TTĐB khác : Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Thông tư 83/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.


Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời các bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

giai-thuong-kimi

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu.

Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.