Từ ngày 01/01/2016, điều kiện để hưởng chế độ thai sản như thế nào?

“- Lao động nữ mang thai.

– Lao động nữ sinh con.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
– Lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi.
– Lao động nữ đặt vòng tránh thai hay thực hiện biện pháp triệt sản.
– Lao động năm đang đóng BHXH có vợ sinh con. =>điểm mới nhất nổi bật từ năm 2016.
– Nếu lao động nữ sinh con, mang thai hỗ, nhờ mang thai hộ hay nhận con nuôi thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận con nuôi.
– Nếu lao động nữ thôi việc trước khi sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện.

tham-dinh