Từ ngày 01/01/2016, thời gian tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu như sau:
– Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.
– Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.
– Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.
– Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
Đối với chế độ khi sinh con thì thời gian hưởng tính như sau:
– Lao động nữ khi sinh con được nghỉ 06 tháng. (áp dụng chung cho các đối tượng lao động)
– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
– Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
– Nghỉ 05 ngày làm việc khi vợ sinh con trường hợp sinh thường 1 con.
– Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
– Nếu vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
– Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
che-do-thai-san