Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc và phương thức đóng

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Người tham gia bảo hiểm có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Mức đóng:   Đơn vị     Người LĐ     Tổng BH XH 18 8 26 BH YT 3 1,5 4,5 BH TN 1 1 2 CF CĐ 2 2 (Nếu có) […]