Tag archive for ‘Thông tư 200’

Mục đích của Báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Các bạn kế toán có bao giờ thắc mắc báo cáo tài chính dùng để làm gì, hay mục đích của báo cáo tài chính cung cấp những gì? Tại điều 97 “Mục đích của báo cáo tài chính” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho chế […]

Trải nghiệm kế toán thực tế tại kế toán Kimi

Kế toán Kimi luôn mong muốn mang đến cho học viên những trải nghiệm thực tế để các bạn tự tin làm tốt công việc của kế toán tổng hợp. Các bạn trước khi bắt đầu công việc thường lo lắng không biết học tại trung tâm sẽ như thế nào, có tốt không.  Các bạn […]

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Chứng từ & SSKT Đối với chứng từ kế toán: doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu do Bộ tài chính (BTC) ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn […]

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 200 về việc hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp. Tại tiết 1.2 khoản 1 điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán như sau: Trước hết mục đích của việc lập Bảng […]

Nguyên Tắc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Khi Thay Đổi Kỳ Kế Toán

Thông thường chúng ta thường thấy một doanh nghiệp thường hay lựa chọn năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/N kết thúc vào ngày 31/12/N. Như vậy khi doanh nghiệp thay đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch thì doanh nghiệp phải làm như thế nào? […]

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO TT200

Ngoài những yêu cầu thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tại điều 102 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 có quy định về các nguyên tắc lập và trình bày […]

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông Tư 200/2014/TT-BTC để thay thể Quyết định số 15 và thông tư sửa đổi bổ sung đi kèm. Qua đó Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15 cũng sẽ thay đổi kể từ 9 năm trước được ban hành và thực hiện. […]