Lương có phải là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển của một con người?

Bạn bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. Bạn có một sức lao động tuyệt vời và một khả năng tái sản xuất sức lao động nhanh chóng, bạn có cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp và mức giá bán sức lao động của mình? Doanh nghiệp cần người […]