Định khoản với hệ thống tài khoản theo TT200

Lý thuyết định khoản Lưu ý 1.      Phương pháp định khoản  (4 bước)Bước 1: Xác định chi tiết đối tượng kế toánBước 2: Xem xét đối tượng kế toán thuộc loại tài khoản nàoBước 3: Xác định đối tượng này tăng hay giảmBước 4: Tra bảng hệ thống và nguyên tắc ghi chép để định […]