Văn bản pháp luật về Thuế hiện hành năm 2014

     Tại thời điểm hiện tại với những sự hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, việc ban hành mới các văn bản pháp luật về thuế để phù hợp hơn với nền kinh tế là một điều tất yếu sẽ có. Điều này đối với các nhân viên kế […]