Tóm tắt Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung các luật thuế

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế được ban hànhvà có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.Kimi Training đã cập nhật về văn bản luật số 71 này và tóm tắt những điểm nổi bật […]