Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ theo khoản 2 điều số 13 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và luật 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều luật số 13 có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào […]