Vấn đề khởi tạo hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp quyết đinh và có đủ điều kiện để áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước chỉ thống nhất và mặt nội dung cần có trong một hóa đơn mà thôi còn việc trình bày và bố trí hóa đơn sao cho đẹp mắt và hợp lệ lại thuộc về […]