Tag archive for ‘hóa đơn điện tử’

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN, ĐẶT IN TỪ 12/6/2017

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN, ĐẶT IN TỪ 12/6/2017

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Cụ thể là có 3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH về hóa đơn đặt in thuộc chức năng quản lý cấp […]

Vấn đề khởi tạo hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp quyết đinh và có đủ điều kiện để áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước chỉ thống nhất và mặt nội dung cần có trong một hóa đơn mà thôi còn việc trình bày và bố trí hóa đơn sao cho đẹp mắt và hợp lệ lại thuộc về […]


Paste your AdWords Remarketing code here