Tình gian, lý ngay

Vẫn có câu “phép vua thua lệ làng” hay “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình” đã thể hiện rõ phong cách sống của người Việt. Liệu đó có hay chăng chi phối đến sự phát triển của nền kinh tế Việt nam hiện nay, đặc biệt là trong vấn đề quản […]