Kế toán cần biết những gì về tiền mặt?

Tiền cho công ty của bạn sự tồn tại và phát triển, qua nó bạn cũng sẽ đánh giá được sức khỏe kinh doanh của công ty mình. Cần phải nhớ rằng, việc có nhiều tiền mặt trong ngân hàng không có nghĩa rằng đó là điều cần thiết để giúp làm tốt việc kinh doanh. […]