TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – THÔNG TƯ 97/2016/TT-BTC

TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – THÔNG TƯ 97/2016/TT-BTC

  Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2016/TT-BTC  với một số nội dung mới như sau: 1. Phạm vi áp dụng Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc […]