TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – THÔNG TƯ 96/2016/TT-BTC

TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – THÔNG TƯ 96/2016/TT-BTC

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ […]