QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2016 ( PHẦN I)

Bài viết này của kế toán Kimi nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định của Luật thuế Thu nhập các nhân và luật quản lý thuế. Các  băn bản quy phạm làm căn cứ quy định về thuế Thu nhập cá nhân bao gồm:

2016

  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
  • Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN.
  • Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế đề nghị các Cục Thuế các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 và cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT).

Theo quy định  hiện hành của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2015 là ngày 30/03/2016.

Download Công văn 801 năm 2016 của Bộ Tài Chính (hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.)