QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

   Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình. Bài viết này giúp các bạn tìm hiểu về chính sách phúc lợi cho người lao động.

Chính sách phúc lợi cho người lao động chính là các khoản thù lao được trả để hỗ trợ cho cuộc sống người lao động hiện tại và tương lai như các khoản Bảo hiểm bắt buộc, các khoản hỗ trợ cho Người lao động như: nghỉ mát, ốm đâu, tai nan, thiên tai, dịch họa, các loại bảo hiểm tai nạn, sức khỏe,…Mục đích của chính sách phúc lợi chính là làm cho cuộc sống của Người lao động tốt hơn.

Để các khoản chi này được trừ vào chi phí khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Doanh nghiệp xây dựng Chính sách phúc lợi của Doanh nghiệp nêu rõ các khoản phúc lợi của Doanh nghiệp, đối tượng được hưởng, mức được hưởng, những khoản phúc lợi nào chi bằng tiền, bằng hiện vật.
  • Các chứng từ chi phúc lợi: Quyết định về chi phúc lợi của Doanh nghiệp kèm theo danh sách người lao động được nhận chi tiết, Hóa đơn tài chính mua hàng hóa bằng hiện vật, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Danh sách Cán bộ nhân viên ký nhận tiền hay có ủy nhiệm chi chứng minh chi tiền.
  • Các chứng từ khác có liên quan.

* Chú ý: Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.