Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đối với số thuế điều chỉnh tăng, người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định; đối với số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước (Chỉ tiêu [37]) trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

260px-Sin.svg

Ví dụ:

Giả sử vẫn trường hợp của Công ty ABC ( nêu trên) nhưng có số liệu như sau:

– Số liệu trên tờ khai thuế tháng 05/2012 như sau:

– Tổng số thuế GTGT đầu ra (Chỉ tiêu 33, 35) la : 150.000.000 đồng.

– Tổng số thuế được khấu trừ (Chỉ tiêu 25) là: 220.000.000 đồng.

– Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43): 70.000.000 đồng.

Ngày 05/09/2012 Công ty phát hiện ra 2 sai sót như sau:

– Kê thiếu 01 hóa đơn đầu ra: tiền hàng 1.200 tr – Thuế GTGT : 120 tr.

– Kê thiếu 01 hóa đơn đầu vào (ghi ngày 02/05/2012) tiền hàng 40 tr – Thuế GTGT : 4 tr.

Công ty tiến hành kê khai bổ sung như sau:

Thực hiện khai tờ khai thuế GTGT tháng 05/2012 với các chỉ tiêu đã điều chỉnh.

I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

1 Hàng hóa, dịch vụ chịu TS 10%

MS 35 150.000.000 / 270.000.000 / 120.000.000

  1. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

1 Tổng số thuế được khấu trừ kỳ này

MS25 220.000.000 / 224.000.000 / 4.000.000

III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) 116.000.000

  1. Tính số tiền phạt chậm nộp:
  2. Số ngày chậm nộp: 76 ngày (từ ngày 21/06/2012 đến ngày 05/09/2012)
  3. Số tiền phạt chậm nộp: 46.000.000đ x 76 ngay x 0,05% = 1.748.000đồng ( Số tiền điều chỉnh là 116tr, nhưng đã điều chỉnh vào tờ khai thuế tháng 08/2012 số tiền: 70 tr nên số tiền tính phạt chậm nộp là 46tr)
  4. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

– Lý do điều chỉnh: kê khai sót 01 hóa đơn GTGT đầu ra, kê khai thiếu của 01 hóa đơn GTGT đầu vào.

– Tài liệu đính kèm:

+ Bản photo của 02 hóa đơn.

+ Tờ khai GTGT của kỳ kê khai tháng 05/2012 (Số liệu sau khi đã điều chỉnh)

Khai bổ sung 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp lên 116 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kê khai điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp phát sinh là: 46 triệu đồng, số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai tháng 05/2012 là 70 triệu đồng được điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT các kỳ trước” của tờ khai tháng 08/2012.