Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế của Thông tư 92/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC

Ngày 15 và ngày 22 tháng 06/2015, Bộ Tài chính có ban hành hai Thông tư 92/2015/TT-BTC và 96/2015/TT-BTC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cũng như cá nhân thực hiện đúng và đủ về thuế (thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp). Để giúp các doanh nghiệp cũng như cá nhân có liên quan đến thuế, Chi cục thuế Q. Tân Phú có công văn 1688/CTT-NVDT_TTHT. Nội dung chính của Công văn này: “Tóm tắt một số nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế.

thong tu

Bạn có thể Download bản tóm tắt TT92 và TT96 tại đây.

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần I)

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần II)

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần III)