Mẫu TB04/AC gửi Cơ quan thuế

  Khi có sự thay đổi về nội dung trên Thông báo phát hành hóa đơn khi doanh nghiệp thay đổi tên hay địa chỉ công ty mà không thay đổi mã số thuế Kế toán chỉ cần  làm mẫu TB04/AC để gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi tiếp tục sử dụng hóa đơn. Những gì mà trung tâm Kimi Training luôn mong muốn người học “thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua khóa học báo cáo thuếkế toán tổng hợp tại Trung tâm.

   Tại khoản 2 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định: “ Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Mau TB04-ACVideo hướng dẫn: