Mẫu 06/GTGT lựa chọn phương pháp tính thuế

    Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT lựa chọn phương pháp tính thuế tại khoản 7 điều 11. Trường hợp người nộp thuế đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp, nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiên tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật; hoặc người NNT muốn chuyển từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì phải gửi thông báo đến cơ quan thuế trực tiếp theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

mau 06