Hướng dẫn làm hồ sơ khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp