Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý.

Bài viết này, Kế toán Kimi giúp các bạn hiểu rõ và làm đúng cũng nhưng nộp tờ khai thuế theo đúng quy định.

Theo quy định tại Điều 15 Thông Tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực ngày 15/11/2014 thì khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống .

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu kinh doanh thì khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ mức doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay  theo quý.

 Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo mẫu 07/GTGT theo Thông Tư 151/2014/TT-BTC  cho cơ quan thuế chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế  GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng . Việc thực hiện khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm và theo chu kì 3 năm , chu kì ổn định đầu tiên từ ngày 01/10/2014 -> 31/12/2016.

Trong chu kì ổn định theo quý nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra kiểm tra doanh thu của năm trước liền kề của chu kì ổn định trên 50 tỷ đồng, không đủ điều kiện khai thuế  GTGT theo quý thì từ năm tiếp theo người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng cho đến hết chu kì ổn định.

Trong chu kì ổn định theo tháng  nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra kiểm tra doanh thu của năm trước liền kề của chu kì ổn định từ 50 tỷ đồng trở xuống , đủ điều kiện khai thuế  GTGT theo quý thì từ năm tiếp theo người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai theo tháng hoặc quý cho đến hết chu kì ổn định.

Đối với người nộp thuế khai thuế  theo quý trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kì ổn định đến hết 31/12/2016.

1911

Để tự tin làm Báo cáo tài chính cuối năm mời các bạn tham gia Khóa học Kế toán tổng hợp tại Kế toán Kimi. Khóa học sẽ giúp các bạn Hạch toán vững các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp dựa trên chứng từ thực tế. Khóa học hướng dẫn  các bạn thực hành thiết lập sổ sách kế toán bằng tay và bằng phần mền kế toán, lên Báo cáo tài chính cuối kỳ.