Câu hỏi:

Công ty ký Hợp đồng lao động ngắn hạn (<3 tháng) và thống nhất không đóng Bảo hiểm xã hội mà tiền lương đã bao gồm BHXH, BHYT trong đó thì tiền BHXH, BHYT, BHTN có được tính vào chi phí được trừ trong các trường hợp sau đây không? Đoàn Thanh kiểm tra xuất toán là đúng hay sai?

a. Hợp đồng lao động ngắn hạn trên ký 1 lần vì công việc mang tính chất mùa vụ, vụ việc?

Trả lời:

 – Nếu người sử dụng lao động và người lao động có giao kết Hợp đồng lao động ngắn hạn (<3 tháng) và thống nhất không đóng Bảo hiểm xã hội mà tiền lương đã bao gồm BHXH, BHYT trong đó thì tiền BHXH, BHYT, BHTN được tính vào chi phí được trừ nếu trong hợp đồng qui định ( theo điều 4 luật BHXH 2006).

b. HĐLĐ ngắn hạn trên ký nhiều lần theo hình thức HĐLĐ mùa vụ nhưng công việc thực hiện lại ổn định, có thời gian thực hiện lâu dài?

Trả lời:

–  Nếu người sử dụng lao động và người lao động có giao kết Hợp đồng lao động ngắn hạn (<3 tháng), hợp đồng ký nhiều lần và thống nhất không đóng Bảo hiểm xã hội mà tiền lương đã bao gồm BHXH, BHYT trong đó thì tiền BHXH, BHYT, BHTN không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

–  Do chi phí không được trừ nên chắc chắc doanh nghiệp bị xuất toán.