Hạch toán Kế toán khi bị truy thu thêm thuế qua kiểm tra quyết toán thuế

Trường hợp sau khi cán bộ cơ quan thuế xuống kiểm tra doanh nghiệp và phát hiện ra những khoản do doanh nghiệp hạch toán bị thiếu hoặc không chính xác theo quy định của pháp luật về thuế, dẫn tới ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Vì thế cách hạch toán như thế nào đối với số thuế nộp thêm khi nhận được quyết định xử lý truy thu. Vì thế, tại công văn 13521/CT-TTHT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế TP.HCM hướng dẫn như sau:hach toan ke toan

Sau khi kiểm tra quyết toán thuế nhận được quyết định xử lý truy thu công ty hạch toán:

Thuế GTGT truy thu thêm

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Thuế TNDN truy thu thêm

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

Thuế TNCN truy thu thêm

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

+ Trường hợp do công ty phải trả

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

Điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ: đối với trường hợp phát hiện Công ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (theo thông tư mới nhất là thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013) làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán có liên quan thì Công ty hạch toán điều chỉnh lại số vượt mức như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Các điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

(Bài viết dựa trên nội dung của công văn 13521/CT-TTHT ngày 28/12/2007 và Kimi chúng tôi đã chỉnh sửa lại phần hạch toán để các bạn có thể dễ dàng đọc hơn so với văn bản gốc đính kèm bên dưới).

Download: Công văn số 13521/CT-TTHT ngày 28/12/2007 của Cục thuế TP.HCM