HẠCH TOÁN CHI PHÍ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2016

Bài viết kỳ này Kimi giúp các bạn hiểu hơn về chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương năm 2016.

 1. CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC GHI NHẬN KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
 • Hợp đồng lao động.
 • Đăng ký tăng, giảm lao động.
 • Bảng chấm công.
 • Bảng thanh toán tiền lương, Chứng từ ký nhận lương hoặc SPNH.
 • Có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ BHBB, thuế TNCN.
 • Chi phí hợp lý (có quy định trong HĐLĐ).
 • Hợp lệ (lương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp).

Luong-2016Hạch toán:

          Cuối tháng căn cứ vào bảng chấm công kế toán xác định chi phí lương, chi phí thuộc bộ phận nào ghi chi phí cho bộ phận đó (bất kể trả ngay hoặc trả tháng sau):

 • Nợ TK 622, 627, 641, 642     
 • Có TK 334

Khi trả lương cho nhân viên:

 • Nợ TK 334        

  • Có TK 111, 112

B. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG:

Loại

Quy định

Chi phí công ty

Trích thu nhập của người lao động

BH Xã hội

NV có thời gian làm việc từ trên 03 tháng

18%

8%

BH Y tế

3%

1,5%

BH Thất nghiệp

1%

1%

KP Công đoàn

Doanh nghiệp > 10 lao động

2%

 

 

CỘNG

24%

10,5%

Chi phí BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN tính vào chi phí của công ty:

 • Nợ TK 622, 627, 641, 642               24%Mức đóng BH

   

  • Có TK 3382                                        2%Mức đóng BH
  • Có TK 3383                                       18%Mức đóng BH
  • Có TK 3384                                         3%Mức đóng BH
  • Có TK 3386                                         1%Mức đóng BH

Trích lương BHYT, BHXH, BHTN tính trừ lương của người lao động

 • Nợ TK 334                    10,5%Mức đóng BH

   

  • Có TK 3383                   8%Mức đóng BH
  • Có TK 3384                   1,5%Mức đóng BH
  • Có TK 3386                   1%Mức đóng BH

C. CHI NỘP BẢO HIỂM, LÃI CHẬM NỘP BẢO HIỂM:

Khi nộp bảo hiểm bắt buộc kế toán ghi:

 • Nợ TK 338 (chi tiết từng tài khoản)

   

  • Có TK 111, 112

Nộp lãi chậm nộp bảo hiểm:

 • Nợ TK 811

   

  • Có TK 111, 112.