ĐƠN GIẢN ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.

 Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, BTC đã bãi bỏ quy định “Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là Tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT”.

Thông tư 173/2016/TT-BTC được thực hiện từ 15/12/2016 do Bộ Tài chính vừa ban hành  hướng dẫn sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: để được khẩu trừ thuế GTGT đầu vào, người nộp thuế có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Người nộp thuế có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Tại thông tư 173, bỏ quy định "Tài của bên mua và của bên bán phải là Tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế"

Như vậy thì "Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)..”


Hand drawing a concept about the importance of finding the shortest way to move from point A to point B, or finding a simple solution to a problem.

Như vậy, theo hướng dẫn mới này thì  “Tài khoản của bên mua và bên bán khi không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế” nếu “đảm bảo đủ các điều kiện, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào”. Hướng dẫn này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đơn giản hơn  các điều kiện được khấu trừ thuế.