Điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

260px-Sin.svg

Ví dụ:

Giả sử trường hợp với số liệu của Công ty ABC (nêu tại vi dụ trường hợp 1) nhưng có số liệu như sau:

– Tổng số thuế GTGT đầu ra (Chỉ tiêu 35) là : 150.000.000 đ.

– Tổng số thuế được khấu trừ (Chỉ tieu 25) là : 360.000.000 đồng.

– Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43): 210.000.000 đồng.

Ngày 03/08/2012 Công ty phát hiện ra có trường hợp sai sót như sau:

– Kê sót hóa đơn bán hàng AB/2010B 12350 ngày 10/02/2012 số tiền hàng 400.000.000 đồng, số tiền thuế GTGT40.000.000 đồng.

Trường hợp này, đơn vị khai sót hóa đơn GTGT đầu ra, tức là khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp. Tuy nhiên tháng 02/2012, Công ty đang có số thuế khấu trừ là 210tr, nếu thực hiện khai đúng số thuế sau khi điều chỉnh thì số thuế GTGT được khấu trừ của Công ty giảm đi còn 170 tr đồng ( 210tr – 40tr) chứ không phát sinh số phải nộp thêm. Từ tháng 02/2012 đến kỳ khai thuế phát hiện Công ty không có hồ sơ xin hoàn thuế GTGT.

Trường hợp này Công ty tiến hành khai bổ sung điều chỉnh như sau:

– Thực hiện khai tờ khai chỉ tiêu tăng thuế GTGT phải nộp của tờ khai thuế tháng 02/2012.

– Khai bổ sung 01/KHBS tăng chỉ tiêu [35] “tổng thuế GTGT bán ra” là 40 triệu đồng. Công ty không phải tính phạt chậm nộp.

– Khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng  02/2012 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2012 số tiền là 40 triệu đồng vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước (chỉ tiêu 37).